CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมายและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิง บริการวิชาการ กรณีศึกษา การศึกษา
มช. สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมายและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิง
SDGs:
5 10 16 17
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย” บริการวิชาการ การวิจัย
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย”
SDGs:
3 9 10
ภารกิจติดปีกความรู้...จากแพทย์สู่ “นวัตกร” บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย การศึกษา
ภารกิจติดปีกความรู้...จากแพทย์สู่ “นวัตกร”
SDGs:
3 9 10
ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน บริการวิชาการ
ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
SDGs:
3 10 11 17
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social