CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มช. นำองค์ความรู้ ร่วมแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ บริการวิชาการ การวิจัย กรณีศึกษา
มช. นำองค์ความรู้ ร่วมแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ
SDGs:
3 14
มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่  ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา” บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่ ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา”
SDGs:
1 3 4 9 11
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง”  “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง” “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
3 9 15
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้
SDGs:
1 2 3 9 11
UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย บริการวิชาการ การวิจัย
UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย
SDGs:
1 2 3 8 9
Now viewing : 1 of 6
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social