CMU SDGs

CMU SDGs

รายงาน SDGs

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลัก ในการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Objectives) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ส่งมอบคุณค่าสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตรงตามสมรรถนะหลัก และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social