CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

5 ภาคีรวมพลัง GO GREEN เดินหน้าสร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย
5 ภาคีรวมพลัง GO GREEN เดินหน้าสร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย
SDGs:
7 15 17
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง”  “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง” “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
3 9 15
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การศึกษา
เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช.
SDGs:
15
นักวิจัยวิทย์ มช. สังเคราะห์องค์ความรู้การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ซึ่ง FORRU-CMU นำมาใช้ฟื้นฟูป่าภาคเหนือครั้งแรก เมื่อปี 2539 การวิจัย
นักวิจัยวิทย์ มช. สังเคราะห์องค์ความรู้การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ซึ่ง FORRU-CMU นำมาใช้ฟื้นฟูป่าภาคเหนือครั้งแรก เมื่อปี 2539
SDGs:
13 15
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social