CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ  ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน
SDGs:
7 9 13
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
6 7 9 11 12
Now viewing : 1 of 1
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social