CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่  ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา” บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่ ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา”
SDGs:
1 3 4 9 11
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้
SDGs:
1 2 3 9 11
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง”  “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง” “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
3 9 15
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร  “ต้นทางแห่งความฝัน” ของ Startup และ SMEs บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร “ต้นทางแห่งความฝัน” ของ Startup และ SMEs
SDGs:
1 9
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ  ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน
SDGs:
7 9 13
Now viewing : 1 of 3
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social