CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่  ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา” บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่ ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา”
SDGs:
1 3 4 9 11
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
SDGs:
4 8 9
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา บริการวิชาการ การวิจัย
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
เปิดโลกกัญชา  สู่พืชสมุนไพรแห่งโอกาสและความหวัง การวิจัย การศึกษา
เปิดโลกกัญชา สู่พืชสมุนไพรแห่งโอกาสและความหวัง
SDGs:
3 4 9
เปิดโลก “คนกินข้าว” ที่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
เปิดโลก “คนกินข้าว” ที่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social