CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย บริการวิชาการ การวิจัย
UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย
SDGs:
1 2 3 8 9
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
SDGs:
4 8 9
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา บริการวิชาการ การวิจัย
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
ไขความลับ “แมลงทหารเสือ” สู่กีฏสำอางสร้างความยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย การศึกษา
ไขความลับ “แมลงทหารเสือ” สู่กีฏสำอางสร้างความยั่งยืน
SDGs:
1 3 8 9 17
“คุณค่า” ที่เหนือมูลค่า ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
“คุณค่า” ที่เหนือมูลค่า ของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
SDGs:
3 8 9 13 17
เปิดโลก “คนกินข้าว” ที่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
เปิดโลก “คนกินข้าว” ที่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social