CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่  ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา” บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
มอง “เหมี้ยง” มุมใหม่ ใน “คน – ป่า - เหมี้ยง ล้านนา”
SDGs:
1 3 4 9 11
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้
SDGs:
1 2 3 9 11
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร  “ต้นทางแห่งความฝัน” ของ Startup และ SMEs บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร “ต้นทางแห่งความฝัน” ของ Startup และ SMEs
SDGs:
1 9
UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย บริการวิชาการ การวิจัย
UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย
SDGs:
1 2 3 8 9
ถอดรหัสอาหารล้านนาให้ “ล้ำ” และ “ลำ” ด้วยนวัตกรรมอาหาร การวิจัย
ถอดรหัสอาหารล้านนาให้ “ล้ำ” และ “ลำ” ด้วยนวัตกรรมอาหาร
SDGs:
1 2 3 9 11
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา บริการวิชาการ การวิจัย
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
Now viewing : 1 of 3
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social