CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้
SDGs:
1 2 3 9 11
UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย บริการวิชาการ การวิจัย
UTD RF ตราประทับรับรองความปลอดภัยในข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย
SDGs:
1 2 3 8 9
ถอดรหัสอาหารล้านนาให้ “ล้ำ” และ “ลำ” ด้วยนวัตกรรมอาหาร การวิจัย
ถอดรหัสอาหารล้านนาให้ “ล้ำ” และ “ลำ” ด้วยนวัตกรรมอาหาร
SDGs:
1 2 3 9 11
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา บริการวิชาการ การวิจัย
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
เปิดโลก “คนกินข้าว” ที่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
เปิดโลก “คนกินข้าว” ที่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social