CMU SDGs

Wrapkit

กรณีศึกษา

เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
6 7 9 11 12
ห้องความดันลบ - ป้องกันโควิด ภารกิจแห่งสปิริตและจิตอาสาชาว มช. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย กรณีศึกษา
ห้องความดันลบ - ป้องกันโควิด ภารกิจแห่งสปิริตและจิตอาสาชาว มช.
SDGs:
3 9 11
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ  ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ กรณีศึกษา
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรฯ ลดขยะให้เหลือศูนย์ - เพิ่มมูลค่าเป็นพลังงาน
SDGs:
7 9 13
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง”  “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา กรณีศึกษา
ภารกิจช่วยชีวิตช้างด้วย “พลาสมาแช่แข็ง” “งานช้าง” ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
3 9 15
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
สืบสานอย่างสร้างสรรค์ ล้านนาปัจจุบันที่จับต้องได้
SDGs:
1 2 3 9 11
มช. นำองค์ความรู้ ร่วมแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ บริการวิชาการ การวิจัย กรณีศึกษา
มช. นำองค์ความรู้ ร่วมแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ
SDGs:
3 14
Now viewing : 1 of 2
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social