CMU SDGs

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ดูเพิ่มเติม

บริการวิชาการ

ดูเพิ่มเติม

การวิจัย

ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

ดูเพิ่มเติม

กรณีศึกษา

เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมือง “อยู่ดีมีสุข” แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
6 7 9 11 12
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา บริการวิชาการ การวิจัย
ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา
SDGs:
1 2 3 4 8 9
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย
STeP สะพานข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย สู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
SDGs:
4 8 9
กว่าจะเป็น “พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์” ชีวิตจริงของนักวิจัยกับ “นวัตกรรม” ที่สร้างคุณค่า - มูลค่าอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การวิจัย
กว่าจะเป็น “พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์” ชีวิตจริงของนักวิจัยกับ “นวัตกรรม” ที่สร้างคุณค่า - มูลค่าอย่างยั่งยืน
SDGs:
3 9
“ความดีส่งต่อได้” นิยามความยั่งยืนในนวัตกรรมรากฟันเทียม Novem บริการวิชาการ การวิจัย
“ความดีส่งต่อได้” นิยามความยั่งยืนในนวัตกรรมรากฟันเทียม Novem
SDGs:
3 9 10
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย” บริการวิชาการ การวิจัย
พลิกโฉม - แก้ไข “ให้ข้อมูลเดินทางแทนผู้ป่วย”
SDGs:
3 9 10

วีดิทัศน์

โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วยเราทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ

ซึ่งกำหนดโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในปี 2558

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social