CMU SDGs

กรณีศึกษา

เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ การศึกษา
เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช.
SDGs:
15
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก การวิจัย การศึกษา
ไขปริศนาในพะยูน ด้วยเนื้อเยื่อและกระดูก
SDGs:
14
เมื่อรัก(ษ์) เกิดที่บ้านเก่า ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา บริหารจัดการเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา
เมื่อรัก(ษ์) เกิดที่บ้านเก่า ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
SDGs:
1 2 3 4 9 11
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย การศึกษา
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17

วีดิทัศน์

โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นด้วยเราทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ

ซึ่งกำหนดโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในปี 2558

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social