CMU SDGs

CMU SDGs

เพราะทุกคนเท่าเทียม มช. ให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาวะได้ในวันรับปริญญา

จำนวนผู้เข้าชม : 2102 | 25 ม.ค. 2565
SDGs:
5

        สังคมโลกในปัจจุบันเปิดกว้าง ให้การยอมรับในความแตกต่าง และความหลากหลายของมนุษย์มากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา อายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหลากหลายทางเพศ โดยจะเห็นว่า ในเดือนมิถุนายนของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ” หรือ “Pride Month” โดยมีผู้คนและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกออกกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายที่เกิดขึ้นในยุคนี้
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักดีว่า คนทุกเพศมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเสรีนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน อนุญาตให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษาชายและหญิงตามอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่การรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นมา ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการเผยแพร่ถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตแต่งกายตามเพศสภาวะที่แตกต่างจากเพศกำเนิด ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาวะได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
       การประกาศดังกล่าวแสดงถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้ความสำคัญถึงสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิของความเป็นมนุษย์มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
      การที่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยสามารถแต่งกายตามเพศสภาวะได้ ถือเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์เท่ากัน อันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้มีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพตัวเองในอนาคตอีกด้วย


แกลลอรี่
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สอบถาม

โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143

Social